உங்கள் அடிமையின் அடிமையா நீங்கள்?

வாழ்வில் போராடுங்கள்! வாழ்க்கையுடன் அல்ல… புத்தகத்திலிருந்து…

உங்களிடம் இருக்கும் அபூர்வமான அசாத்தியமான திறமை ஒன்றிற்காக, ஒருவர் உங்களிடம் உணர்வுரீதியாய் அடிமையாகி இருப்பார். அவரிடம் இருக்கும் சிறப்பம்சம், ஏதேனும் ஒரு தீய பழக்கத்தை வெற்றி கொண்டிருப்பார்.

அது கோபமாக இருக்கலாம். புறம்பேசும் வழக்கமாக இருக்கலாம். புகை பிடிக்கும் பழக்கமாக இருக்கலாம். உங்களிடம் அந்த குணம் இருக்கும் பட்சத்தில், அவர் ஏமாற்றமே அதிர்ச்சியோ அடையலாம். “நாம் எண்ணிப்பாராத பெரிய விஷயம் இவருக்கு கை வந்திருக்கிறது. ஆனால் நாம் வேண்டாம் என ஒதுக்கியதை இவரால் விடமுடியவில்லையே” என அதிர்ந்து போகலாம்.

மற்றவர்கள் நம்மிடமிருந்து கற்றுக் கொள்கிறார்கள் என்பது உண்மை. நம்மிடம் கற்றுக் கொள்பவர்களிடம் இருந்து நாமென்ன கற்றுக் கொள்கிறோம் என்று பார்ப்பதே நமக்கு நன்மை.

பலங்களை பலப்படுத்துவதில் முக்கியமான அம்சம், நம் பலவீனங்களை பலவீனப்படுத்துவது! இந்த உணர்வு நம் வாழ்வை செதுக்கித் தரும்… ஒவ்வொரு விநாடியும்.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *