மாநகர் வாழ்க்கை

சொந்தம் கொள்ள ஒருநதி இல்லை

சொல்லிக் கொள்ள ஒருமலை இல்லை

    பந்தம் கொள்ள ஒரு வனமில்லை
    பாதுகாப்பாய் மாநகர் வாழ்க்கை..
     பார்த்துச் சிரிக்க உறவுகள் இல்லை
     பார்க்கத் தோன்றி வருபவர் இல்லை
     வேர்த்து நடக்க வயல்வெளி இல்லை
     வேக வேகமாய் மாநகர் வாழ்க்கை
    வழியில் பார்த்து வினவுதல் இல்லை
    வணக்கம் சொல்லும் வழக்கமும் இல்லை
    பழமொழி தெறிக்கும் பேச்சுகள் இல்லை
   பரபரப்பாக மாநகர் வாழ்க்கை
அந்நியர் பார்த்தால் புன்னகை இல்லை
அச்சம் தொலைத்த கண்களும் இல்லை
முன்னோர் கதைகள்  மொழிவதுமில்லை
மூச்சு முட்டிட மாநகர் வாழ்க்கை
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *