2018 நவராத்திரி – 10

 

 

 

 

 

சீறிய சிங்கத்தில் ஏறிய சக்திக்கு
சந்ததம் வெற்றியடா-அவள்
சங்கல்பம் வெற்றியடா

கூறிய போற்றிகள் கூவிடும் வேதங்கள்
கும்பிட்டு வாழ்த்துமடா-அவள்
கொற்றங்கள் வெல்லுமடா

பண்டோர் அசுரனைப் போரில் வதைத்தவள்
புன்னகை ராணியடா-அவள்
பல்கலை வாணியடா

கண்டவர் நெஞ்சினைக் கோயிலாய்க் கொள்பவள்
காருண்ய ரூபியடா – அவள்
காலத்தின் சாவியடா

எண்ணிய நன்மைகள்யாவும் நிகழ்வுற
எங்கும் நலம்பெருக- சக்தி
இன்றே அருள்தருக

புண்ணியம் ஓங்கவும் பாவங்கள்நீங்கவும்
பொன்மனம் இரங்கிடுக -எங்கள்
புஜங்களில் இறங்கிடுக

மண்மிசை விண்ணக மாண்புகள் வாழ்ந்திட
மாசக்தி கனிந்திடுக-எங்கும்
மாண்புகள் மலர்ந்திடுக

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *